Villkor för att låna på pantbank

Q Pantbank AB, org nr 559381-8486 (nedan ”Bolaget”) är personuppgiftsansvarig.

Bolaget verkar i enlighet med Pantbankslagen och står och verkar under tillsyn av Länsstyrelsen (tillsynsmyndighet), som regelbundet utför kontroller av pantbanker.

Personer som fyllt 18 år och som har giltig svensk legitimation kan låna hos Bolaget. Lån ges mot säkerhet, d.v.s. mot pant i lös egendom.

Lånebelopp bestäms utefter pantens uppskattade andrahandsvärde samt skick och betalas ut via bank eller kontant vid lånetillfället i enlighet med lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Låneperioden är 4 månader för alla lån utom fordonsbelåning. Fordonslån har en låneperiod om 2 månader. Om inte annat avtalas.

Ränta utgår från varje påbörjad månad. Expeditionsavgift utgår vid lösen, omsättning** samt delbetalning. Panten är försäkrad i enlighet med Pantbankslag (1995:1000).

Förfallen pant försäljs 2 månader efter förfallodatumet, på offentlig pantauktion. Eventuellt överskott vid auktionsförsäljning betalas ut på lånekontoret till låntagaren enligt överenskommelse i avisering till kund. Överskott som inte avhämtas inom ett (1) år från auktionsdagen tillfaller Bolaget.

Avgifter:

Försäljningsprovision 20%
Expeditionsavgift lån tom 600kr 15kr
Expeditionsavgift lån från 600kr 40kr
Avgift borttappad pantsedel 40kr
Aviseringsavgift 40kr
Delningsavgift 70kr

Räntor:

Räntan utgår för varje påbörjad månad och expeditionsavgift tillkommer.
Räntan är avdragsgill och meddelas till skattemyndigheten.
Dröjsmålsränta enligt lag.

** Omsättning av lån är förnyelse av låneperioden under vilken kund betalar ny ränta och nya avgifter för den förnyade låneperioden.

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Länsstyrelsen utövar tillsyn av lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism följs. Bolaget är därför skyldig att skaffa kundkännedom om samtliga lånekunder, vilket bl.a. innefattar att Bolaget måste kontrollera om Bolagets kund är s.k. PEP* (Person i Politiskt utsatt ställning). I vissa fall måste syftet med lånet och pengarnas ursprung vid lösen, omsättning och amortering klargöras, vilka uppgifter Bolaget därefter arkiverar i enlighet med nämnda lagstiftning.

I enlighet med lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, är det Bolagets policy att mottaga/betala ut 10 000 kronor i kontanter per tillfälle eller per månad, per kund, men som högst 30 000 kronor i kontanter per kund och år.

Bolaget registrerar följaktligen enskilda inbetalningar/utbetalningar om 10 000 kronor kontant och arkiverar dessa i enlighet med gällande lagstiftning.

Notera att vid betalning av lån tar Bolaget ej emot kreditkort eller utländska betalkort.

*Person i politiskt utsatt ställning. Fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat och fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. Viktig offentlig funktion=1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar, 2. parlamentsledamöter, 3. ledamöter i styrelsen för politiska partier, 4. domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas, 5. högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ, 6. ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten, och 7. personer som ingår i statsägda företags-, förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan samt närstående och kända medarbetare till dessa.